แพร่ : กิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ณ ชุมชนต้นแบบชีววิถี บ้านไทรย้อย

SHARE!

#แพร่ :: กิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนต้นแบบชีววิถี บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 อ.เด่นชัย จ.แพร่

พาไปเที่ยวชมโครงการดีๆ “ชีววิถีฯ” ที่ จ.แพร่ กันครับ! ซึ่งทริปนี้.. ผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปชมโครงการฯ นี้ อีกครั้ง และ ครั้งนี้จะเดินทางไปกันที่ “ชุมชนบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12” อ.เด่นชัย จ.แพร่ กันครับ!

“ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากครับ ซึ่งภายในงานจะมีการเข้าร่วมฟังเสวนา และการทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ คณาอาจารย์ และนักศึกษา, ผู้แทนชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่าย จากชุมชนพื้นที่ต่างๆ และ นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งสื่อมวลชน และสื่อ Social Media ซึ่งผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้เดินทางไปร่วมชมโครงการ “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” นี้ อีกครั้งด้วยครับ

ทำความรู้จัก กับ “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เป็นโครงการที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้น้อมนําปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ โดยที่มีหัวใจหลัก คือ การมุ่งเน้นให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงได้ด้วยการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ทั้งการเพาะปลูก การประมง การปศุสัตว์ และ การดูแลสิ่งแวดล้อม

 

โดย กฟผ. ได้บันทึกข้อตกลงร่วมกัน กับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในการนําโครงการชีววิถีฯ เข้าสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 111 แห่งทั่วประเทศ และ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

 

เรียนรู้.. “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ณ ชุมชนบ้านบ้านไทรย้อย

ช่วงเช้า ผมได้เดินทางไปที่ “ชุมชนต้นแบบชีววิถี บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12” ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ เป็นตัวอย่างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ และประสบผลสำเร็จชัดเจน ในการทำการเกษตรตามแบบชีววิถี

โดย “ชุมชนบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12” ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ จากการประกวดโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัย และใช้ได้ผลดีเด่น

ทั้งนี้ “ชุมชนบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12” นำโดย คณะกรรมการหมู่บ้าน และ นางไพรวรรณ คำเหลือง ผู้ใหญ่บ้าน ได้แบ่งปันองค์ความรู้ให้กับ ชุมชนต่างๆ นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่สนใจ สามารถเข้ามาเยี่ยมชม “ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ตั้งอยู่ภายใน ชุมชนบ้านไทรย้อย อีกด้วย

 

“ชุมชนต้นแบบ บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12” มี กิจกรรมชีววิถี ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ด้านการเพาะปลูก พืชผักสวนครัว และผักเศรษฐกิจ ปลอดสารพิษ
  2. ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย การเลี้ยงหมูหลุม, เลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงไก่ไข่
  3. ด้านการประมง แสดงให้เห็นการจัดการด้านการเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ และกบ
  4. ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การทำธนาคารอีเอ็ม(ขยายอีเอ็ม), ปุ๋ยโบกาฉิ, สารไล่แมลง, น้ำหมัก และน้ำยาอเนกประสงค์

จากนั้น ก็ได้รับฟังการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “บอกเล่าวิถีเกษตรอินทรีย์” ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ทั้ง 4 ด้าน ของ “ชุมชนบ้านไทรย้อย” อีกด้วยครับ

ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ช่วงบ่าย ผมได้เดินชมภายใน “ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของ “ชุมชนบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12” ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการชีววิถี จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

“ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีแปลงสาธิตเกษตรชีววิถีฯ ทั้ง 4 ด้าน นับเป็นการ “สืบสาน ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” อย่างแท้จริง โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ มาใช้จนประสบผลสำเร็จ โดยมีสมาชิกในหมู่บ้านร่วมโครงการถึง 127 ครัวเรือน ด้วยกัน

“ชุมชนบ้านไทรย้อย” จึงเป็นชุมชนที่มีความสุข จากการทำการเกษตรปลอดสารพิษ ปลูกพืชผัก เช่น ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว กระหล่ำปลี กระหล่ำดอก รวมทั้งพืชผักสวนครัวต่างๆ และเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู ไก่ ตลอดจนปลาดุก และกบ สมาชิกในหมู่บ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ มีความเข้มแข็ง และมีความสามัคคี เอื้ออาทรแบ่งปันกันในชุมชน ด้วยการแลกผลิตผลต่างๆ ที่ได้ เช่น พืช ผัก ไข่ไก่ และที่สำคัญคือ สมาชิกในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น อีกด้วยครับ

 

สรุป

การได้เดินทางมาร่วมกิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ที่ “ชุมชนบ้านบ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12” ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ในครั้งนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี และใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ปลูกเอง กินเอง ใช้เอง ด้วยแนวทางตามธรรมชาติ” และหากท่านใดสนใจ ผมขอแนะนำให้ลองเข้าไปแวะชมโครงการฯ นี้กันนะครับ คิดว่า.. ต้องได้ ความรู้ และ ประสบการณ์ดีๆ กลับไปอย่างแน่นอน!

  • ติดต่อชุมชน : คุณไพรวรรณ คำเหลือง (ผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชนต้นแบบชีววิถี กฟผ. บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 12 อ.เด่นชัย จ.แพร่
    โทร. 085 033 8261
  • อ่านรายละเอียด และ ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ : https://www.facebook.com/chivavithee/

#Chivavithee
#CHAILAIBACKPACKER