อุดรธานี :: กิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

SHARE!

อุดรธานี :: กิจกรรม “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

พามาเที่ยวชมโครงการดีๆ “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ที่ จ.อุดรธานี กันครับ! ซึ่งทริปนี้.. ผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปชมโครงการนี้ แบบถึงที่เลยทีเดียว!

“ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากครับ ซึ่งภายในงานจะมีการเข้าร่วมฟังเสวนา และทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน คณาอาจารย์ และนักศึกษา, ผู้แทนจากชุมชนบ้านหนองตอ ตลอดจนภาคีเครือข่าย จากชุมชนพื้นที่ต่างๆ และ นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งสื่อมวลชน และสื่อ Social Media ซึ่งผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้เดินทางไปร่วมชมโครงการ “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” นี้ด้วยครับ

 

ทำความรู้จัก กับ “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน” เป็นโครงการที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ได้น้อมนําปรัชญาพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติ โดยที่มี หัวใจหลัก คือ การมุ่งเน้นให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียงได้ด้วยการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ทั้งการเพาะปลูก การประมง การปศุสัตว์ และ การดูแลสิ่งแวดล้อม

โดย กฟผ. ได้มีการร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ในการนําโครงการชีววิถีฯ เข้าสู่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และ วิทยาลัยการอาชีพ จำนวน 111 แห่งทั่วประเทศ และ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

“วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน” จึงเป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถขยายผลสู่ “ชุมชนบ้านดงเรือง” ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงวิทยาลัย

 

เรียนรู้.. “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ช่วงเช้า ผมได้เดินทางไปที่ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน จ.อุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่เข้าร่วมใน โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน โดยภายในมี ศูนย์การเรียนรู้โครงการชีววิถี กฟผ. ที่มีสภาพแวดล้อมดี สะอาด สวยงาม เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน มี กิจกรรมทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย

  • ด้านการเพาะปลูก พืชผักสวนครัว และผักเศรษฐกิจ ปลอดสารพิษ
  • ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย การเลี้ยงหมูหลุม, เลี้ยงไก่พื้นเมือง และการเลี้ยงไก่ไข่
  • ด้านการประมง แสดงให้เห็นการจัดการด้านการเลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ และกบ
  • ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การทำธนาคารอีเอ็ม(ขยายอีเอ็ม), ปุ๋ยโบกาฉิ, สารไล่แมลง, น้ำหมัก และน้ำยาอเนกประสงค์

ทั้งนี้ ก็ได้รับชมการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ “บอกเล่าวิถีเกษตรอินทรีย์” และ การสาธิต จาก คณาอาจารย์ และนักศึกษา เกี่ยวกับองค์ความรู้ทั้ง 4 ด้าน อีกด้วยครับ

ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” จาก สถานศึกษา สู่ ชุมชน

ช่วงบ่าย ผมได้เดินทางไปที่ “ชุมชนบ้านดงเรือง” ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ โครงการชีววิถี จาก วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

“ชุมชนบ้านดงเรือง” ตั้งอยูใน ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีการจัดตั้งเป็น “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงเรือง” มีแปลงสาธิตเกษตรชีววิถีฯ ทั้ง 4 ด้าน นับเป็นการ “สืบสาน ต่อยอด ศาสตร์พระราชา” อย่างแท้จริง โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน มาใช้จนประสบผลสำเร็จ โดยมีสมาชิกในหมู่บ้านร่วมโครงการถึง 150 ครัวเรือน ด้วยกัน

ภายใน ชุมชนต้นแบบชีววิถีบ้านดงเรือง ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีบ้านดงเรือง และ เยี่ยมชม ตัวอย่างบ้านดงเรือง ที่มีการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้จนเกิดประโยชน์ ทำให้เกิด ‘กิน แลก แจก ขาย’ ได้อย่างพอเพียง เพราะผลผลิตที่ได้หากเหลือก็นำไปแลก หรือแจกกับเพื่อนบ้าน และหาก ยังมีเหลืออีก ..ก็นำไปขายเป็นรายได้เสริมได้

 

สรุป

การเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ “ชีววิถี อยู่ดี มีสุข” ที่ จ.อุดรธานี ในครั้งนี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบธรรมชาติ โดยไม่ใช้สารเคมี และใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ปลูกเอง กินเอง ใช้เอง ด้วยแนวทางตามธรรมชาติ” ซึ่งถ้าใครสนใจ มีโอกาส ผมขอแนะนำให้ลองเข้าไปแวะชมโครงการนี้กันนะครับ คิดว่า.. ต้องได้ ความรู้ และ ประสบการณ์ดีๆ กลับไปอย่างแน่นอน!

 

#Chivavithee
#CHAILAIBACKPACKER


การท่องเที่ยวเชิงไฉไล | CHAILAIBACKPACKER

Fanpage : https://www.facebook.com/chailaibackpacker
Instagram : CHAILAIBACKPACKER
Twitter : @chailaibackpack / goo.gl/VIBXC9
E-mail : chailaibackpacker@gmail.com
Website : www.chailaibackpacker.com