#ชุมพร :: รวมพลังจิตอาสา พลิกฟื้น คืนผืนป่าชายเลน สู่ธรรมชาติ!

SHARE!

#ชุมพร :: รวมพลังจิตอาสา พลิกฟื้น คืนผืนป่าชายเลน สู่ธรรมชาติ!

#ตะวันขึ้นปลูกป่าตะวันลาปลูกมิตร กิจกรรม #ปลูกป่าชายเลน ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ร่วมกัน ปลูกต้นกล้าโกงกาง จำนวน 3,600 ต้น เปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรม ให้กลับคืนเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์!

ทริปนี้.. ผมได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ซึ่งได้จัดกิจกรรมกันที่ พื้นที่แปลงปลูกป่าชายเลน ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยเป็นกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและประสานความร่วมมือกัน ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตลอดจนภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชน รวมทั้งสื่อมวลชนบล็อกเกอร์จากเพจชื่อดังทั่วประเทศ

ชึ่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา พลิกฟื้น คืนผืนป่าชายเลน สู่ธรรมชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล และชายฝั่งรวมทั้งช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน
  • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน
  • เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ป่าชายเลน” มีความสำคัญอย่างไร?

“ป่าชายเลน” มีความสำคัญ คือ เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีคุณค่ามหาศาล และมีความสำคัญต่อมนุษย์หลายรูปแบบถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต ซึ่งได้แก่ อินทรียวัตถุที่ย่อยสลายจากซากพืชหรือเศษใบไม้ ป่าชายเลนยังเป็นแหล่งที่ตัวอ่อนของสัตว์น้ำ เข้ามาอาศัย และหาอาหาร เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ไปได้ด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ซึ่งสัตว์เหล่านี้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และระบบนิเวศทางทะเล ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทะเลไทยมากที่สุด

คุณประโยชน์ ของป่าชายเลนอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ป่าชายเลนจะทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเล ที่สามารถซ่อมแซมตนเองได้เมื่อได้รับความเสียหายจากพายุคลื่นลมแรง จนไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และในขณะเดียวกันป่าชายเลนยังทำหน้าที่ดักกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษต่างๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล นอกจากนี้ ขยะและคราบน้ำมันต่างๆ ก็จะถูกกรองไว้ในป่าชายเลน อีกด้วย

 

กิจกรรม “รวมพลังจิตอาสา พลิกฟื้น คืนผืนป่าชายเลน สู่ธรรมชาติ”

ช่วงเช้า ก่อนเริ่มกิจกรรมการปลูกป่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำในการปลูกป่าชายเลน จาก เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร ที่จะมาคอยให้คำแนะนำและความรู้ตามหลักวิชาการป่าไม้ รวมถึงอำนวยการจัดเตรียมพื้นที่และกล้าไม้ไว้ให้ ซึ่งต้นไม้ที่ปลูกจะมีการดำรงรักษาดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปี เพื่อให้อยู่รอดและเจริญเติบโตที่ดี เป็นความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะปลูกจิตสำนึกคน ด้วยการ “ปลูกป่าในใจคน” อันเป็นหัวใจในการฟื้นผืนป่าตามศาสตร์พระราชารัชกาลที่ 9

จากนั้น จึงได้ร่วมไม้ร่วมมือกัน ปลูกต้นกล้าโกงกาง จำนวน 3,600 ต้น ณ บริเวณพื้นที่เสื่อมโทรม ให้กลับคืนเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรอาหารทะเลรวมทั้งผลิตอ๊อกซิเจน และช่วยดักกรองของเสียให้เป็นน้ำดี พลิกฟื้น คืนผืนป่าชายเลน สู่ธรรมชาติ ต่อไป..

ช่วงบ่าย ผมได้เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะชุมพร ซึ่งที่นี่จะมี เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ให้ได้เดินชมธรรมชาติ เป็นเส้นทางสะพานไม้ ลัดเลี้ยวไปตามป่าชายเลน ซึ่งระหว่างทางก็จะมีบอร์ดให้ความรู้กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ที่ดูน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง..

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็นเส้นทางเดินยาวเลียบคลอง สามารถเดินชมป่าชายเลนได้โดยรอบ และสามารถข้ามสะพานสูง อันเป็นจุดนิยมถ่ายรูป เพื่อเดินต่อไปอีกฝั่งได้อีกด้วย

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่ได้จัดกิจกรรมดีๆ และได้ให้ผมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้และประโยชน์เกี่ยวกับป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น เป็นประสบการณ์ที่ดีครับ!

 

ข้อมูลเพิ่มเติม :

 

#ปลูกป่ากฟผ. #EgatReforest

#พลิกฟื้นคืนผืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ